Ouderraad

Doel Ouderraad Lyceum
Het doel van de ORL is om het nieuwe Norbertus Gertrudis Lyceum te ondersteunen in haar onderwijstaak, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. In het schooljaar 2017-2018 gaat het hierbij nog alleen om het eerste jaar van de tweejarige brugklassen Havo/vwo en vwo.

Contact met de ouders/verzorgers en betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school is daartoe heel belangrijk en de ORL zet zich in voor het (pro) actief bevorderen en in stand houden van een goede communicatie en samenwerking tussen ouders/verzorgers en de schoolleiding en de docenten van de school. Een nevenactiviteit voor de ORL is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school. De ORL denkt mee en is betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Samenstelling Ouderraad Lyceum
Omdat het Norbertus Gertrudis Lyceum nog in opbouw is met –in dit jaar- alleen de brugklas, is de ORL een groep met ouders die fungeert als een soort van denktank. Het doel van de ORL is in samenspraak met de directie input geven voor de ontwikkeling van het lyceum en meedenken over de ontwikkelingen. In de loop van dit en volgend schooljaar zal de structuur van de ORL duidelijk worden evenals het aantal mensen waaruit de ORL moet bestaan en hoe de samenstelling zou moeten zijn. De ORL bestaat in 2017-2018 uit vier ouders van de ouderraad van het Gertrudiscollege, vier mensen uit de ouderraad van het Norbertuscollege en zes brugklasouders. De constructie met linking pins heeft als doel een optimale communicatie tussen de drie ouderraden te bevorderen. De ouderraden van het Norbertuscollege en die van het Gertrudiscollege vergaderen apart over zaken die in 2017-2018 de leerjaren 2 t/m 6 aangaan.

Vergaderingen van de Ouderraad Lyceum
De ORL komt cica viermaal per jaar bijeen om met de collegedirecteur informatie, ideeën, vragen en antwoorden uit te wisselen. De vergaderdata van dit schooljaar zijn 4 december 2018, 22 januari 2019, 26 maart 2019, 7 mei 2019, 25 juni 2019. De ORL geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding in aangelegenheden betreffende de ouders/verzorgers en leerlingen. Samen met de directeur maakt de ORL onderwerpen bespreekbaar. De vernieuwingen op school, al dan niet ingegeven door de overheid of de Raad van Bestuur van OMO, worden toegelicht, doorgesproken en van advies voorzien. Van alle ORL-vergaderingen wordt een verslag gemaakt door de secretaris

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen die wij kunnen meenemen in ons overleg met de schoolleiding, laat het ons weten via ORL@norbertusgertrudislyceum.nl. Wij nemen uw vraag of opmerking dan mee in onze eerstvolgende vergadering en zullen hetgeen besproken is aan u terugkoppelen. Wij adviseren u om in eerste instantie al uw vragen of opmerkingen met de mentor van uw kind te bespreken!