Gezocht

Gezocht: helpende en meedenkende ouders!

 

Uw kind is al een paar weken bezig in het nieuwe schooljaar. De schoolleiding en de leerkrachten zullen zich weer gaan inzetten om uw kind een plezierig schooljaar op het Norbertus Gertrudis Lyceum te laten hebben. Deze brief informeert u over de Ouderraad Lyceum (hierna: ORL) en roept u op met ons mee te denken en of deel te nemen!

 

Wat is het doel van de Ouderraad Lyceum?

Het doel van de ORL is om het Norbertus Gertrudis Lyceum te ondersteunen in haar onderwijstaak, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. Contact met de ouders/verzorgers en betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school is daarom heel belangrijk en de ORL zet zich in voor het (pro-) actief bevorderen en in stand houden van een goede communicatie en samenwerking tussen ouders/verzorgers en de schoolleiding en de docenten van de school. Een nevenactiviteit voor de ORL is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school. De ORL denkt mee en is betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Samenstelling Ouderraad Lyceum

De ouderraad is een gemêleerde groep ouders die fungeert als een soort denktank. Het doel van de ORL is in samenspraak met de directie input geven voor de ontwikkeling van het lyceum en het meedenken over de ontwikkelingen. In de afgelopen schooljaren heeft de structuur van de ORL meer vorm gekregen en is een reglement opgesteld. De ORL bestaat doorgaans uit twaalf leden, waarbij het de voorkeur heeft om per leerjaar twee ouders te hebben die dit leerjaar vertegenwoordigen. Hiermee wordt bedoeld een ouder met een kind uit havo 3 en een ouder met een kind uit vwo/gymnasium 3. De zittingsduur in de ouderraad is in beginsel drie leerjaren.

 

Vergaderingen van de Ouderraad Lyceum

De ORL komt tussen de vier en vijf maal per jaar op dinsdag van 19.00-21.00 uur bijeen om met de collegedirecteur informatie, ideeën, vragen en antwoorden uit te wisselen. De ORL geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding in aangelegenheden betreffende de ouders/verzorgers en leerlingen. Samen met de directeur maakt de ORL onderwerpen bespreekbaar. De vernieuwingen op school, al dan niet ingegeven door de overheid of de Raad van Bestuur van OMO, worden toegelicht, doorgesproken en van advies voorzien. Van alle ORL-vergaderingen worden korte notulen gemaakt door de secretaris.

 

Informatie Ouderraad Lyceum 

Nadere informatie over de ORL kunt u vinden op de website van de school: www.norbertusgertrudislyceum.nl. De notulen worden geplaatst in de ELO op Magister.

 

Kandidaatstelling Ouderraad Lyceum

We nodigen u van harte uit u kandidaat te stellen voor de ORL. Aanmelden kan door een e-mail te sturen met onderbouwing waarom u wilt participeren, uw naam, telefoonnummer en de klas van uw zoon/dochter naar ORL@nglyceum.nl. Wij vragen u dat uiterlijk 16 oktober 2020 te doen. 

 

Aanmelden Ouderraad Lyceum

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal mogelijk een loting plaatsvinden in aanwezigheid van het bestuur van de ORL vóór aanvang van de eerstvolgende vergadering.Wij zoeken nieuwe ouders/verzorgers om met ons mee te denken. Voor schooljaar 2020-2021 genieten ouders met een kind in de brugklassen 1ste en 2de jaar en VWO 4 voorrang.  

Wanneer bij grote belangstelling loting plaatsvindt, dan wordt u via e-mail op de hoogte gesteld of u wel of niet ingeloot bent. Wanneer u ingeloot bent wordt tevens aangegeven wanneer de eerstvolgende vergadering is.

 

Aanmelden hand- en spandiensten 

Wanneer u interesse heeft om bij diverse activiteiten op school hand- en spandiensten te verrichten (zoals assisteren bij feesten, hulp in de mediatheek, meegaan met sporttoernooien en het versieren van de school met kerstmis), dan verzoeken wij u een mail met uw naam en telefoonnummer te sturen naar ORL@nglyceum.nl. Wilt u dan ook aangeven waar uw belangstelling naar uit gaat? Wanneer wij of de schoolleiding uw hulp nodig hebben bij een activiteit, dan zullen wij contact met u opnemen!

 

Klankbordgroepen

Naast de ouderraad is er, specifiek voor jaarlaag-aangelegenheden, een ouderklankbordgroep Daar waar het in de ORL gaat om zaken die de gehele school(ontwikkeling) betreffen, gaat het in de ouderklankbordgroep vooral om afdelingsspecifieke zaken. De klankbordgroep vergadert met de leerjaarcoördinator. De werving van ouders verloopt via de leerjaarcoördinator en de mentoren.