Het programma

• De visie en uitgangspunten van het Norbertus Gertrudis Lyceum maken dat er in de wijze van werken en de opbouw van het rooster veel aandacht is voor:
• De ontwikkeling van de leerling in het nemen van verantwoordelijkheid en het maken van keuzes
• De motivatie van de leerling
• Kennisverwerving en –verwerking
• Onderzoekend leren in een betekenisvolle leeromgeving
• Keuzemogelijkheden

Daarom is er veel tijd ingeruimd voor het mentoraat, waar met leerlingen gereflecteerd wordt op de ontwikkeling van alle vaardigheden die de leerling nu en later nodig heeft. Onder begeleiding van de mentor bouwt de leerling aan zijn portfolio dat hij later weer kan gebruiken in zijn vervolgopleiding.

Natuurlijk worden vaklessen aangeboden. Onder begeleiding van een vakdocent leren leerlingen de inhoud en vaardigheden van een vak. Op het Norbertus Gertrudis Lyceum worden de volgende vakken aangeboden:

• Nederlands

• Engels (Cambridge Engels)

• Frans

• Duits

• Spaans

• Geschiedenis

• Aardrijkskunde

• Economie

• Bedrijfseconomie

• Informatica

• Wiskunde A

• Wiskunde B

• Wiskunde C

• Wiskunde D

• Natuurkunde

• Scheikunde

• Biologie

• Natuur, Leven, Technologie

• Kunst: beeldend/ tekenen

• Kunst: muziek

• CKV

• Lichamelijke opvoeding (LO)

• Levensbeschouwing

• Filosofie

• Maatschappijleer

• Maatschappijwetenschappen

• Bewegen, Sport en Maatschappij

• Biologie

Omdat leren gemakkelijker (en leuker) wordt als leerlingen mogen oefenen in levensechte situaties zijn er vakoverstijgende projecten. Aan de hand van thema’s worden inhouden en vaardigheden uit verschillende vakken aangeboden. Ook is daar veel aandacht voor digitale vaardigheden, samenwerken, creatief denken, probleem oplossen, reflecteren en sociale en communicatieve vaardigheden.
Alle leerlingen krijgen in hun rooster onderzoekend leren. Op het Norbertus Gertrudis Lyceum wordt dat gezien als de basis waarop je problemen kunt oplossen. Systematisch leren leerlingen een probleem aan te pakken. Verschillende ingewikkelde problemen kunnen op deze manier worden opgelost.

In de onderbouw kunnen de leerlingen twee uur per week zelf een vak kiezen dat ze graag doen. Dat doen ze binnen de ruimte voor het keuzevak. Er worden acht verschillende keuzevakken aangeboden. Bijzonder en uniek is dat je ook klassieke talen kunt kiezen als keuzevak.

Elke leerling maakt de keuze voor één jaar. In jaar 2 kan hij of zij weer een ander keuzevak kiezen.
Omdat leerlingen allemaal verschillend zijn zal de stof voor de ene leerling vast en zeker moeilijker of uitdagender zijn dan voor de andere leerling. Daarom bieden we uren waarin een leerling extra uitleg kan krijgen voor vakken die hij moeilijk vindt of juist zich kan verdiepen in een vak dat hij interessant vindt of dat hem nieuwsgierig maakt. Die uren noemen we de VVV-uren.

Vanaf de vierde klas (in de bovenbouw) kiezen leerlingen een profiel. Daar kan gekozen worden voor vier profielen en veel keuzevakken. Tevens zijn er verschillende excellentieprogramma’s.
• Econasium
• Excellentieprogramma’s talen: DELE (Spaans), DELF (Frans), (Goethe (Duits), Cambrige (Engels)
• Beta-excellent
• Masterclasses aan de universiteiten
• Olympiadewedstrijden

Engels: altijd Cambridge
In alle klassen wordt voor het vak Engels ingestoken op Cambridge-niveau. Het streven is dat alle leerlingen een internationaal erkend certificaat behalen.

Er zal gewerkt gaan worden met niveaugroepen en dat betekent dat de leerlingen die sterk zijn in Engels een hoog Cambridge-certificaat kunnen behalen, maar dat dat mogelijk ook is weggelegd voor havoleerlingen die goed presteren voor Engels.